Zasady i warunki

Warunki korzystania z usługi E-NANNY Australia PTY LTD of Handel

1.Definicje

1.1„Klient” oznacza osobę/s kupowanie Towarów zgodnie z jakąkolwiek fakturą, dokumentem lub zamówieniem, a jeśli jest więcej niż jeden Klient, jest to odniesienie do każdego Klienta łącznie i indywidualnie.

1.2„Gwarant” oznacza tę osobę (lub osób) lub podmiot, który zgadza się w niniejszym dokumencie ponosić odpowiedzialność za długi Klienta, jeśli Klient z ograniczoną odpowiedzialnością jest głównym dłużnikiem.

1.3„Towary” oznaczają wszystkie Towary lubusługi świadczone przez E-NANNY Australia na rzecz Klienta od czasu do czasu na żądanie Klienta (jeśli pozwala na to kontekst, terminy „Towary” lub „Usługi” będą wymienne).

1.4 „Cena” oznacza Cenę należnądla Towarów uzgodnionych między E-NANNY Australia a Klientem zgodnie z punktem 4 poniżej.

2.Akceptacja

2.1Przyjmuje się, że Klient posiada wyłącznieakceptuje i jest niezwłocznie związany, solidarnie, niniejszymi warunkami, jeśli Klient złoży zamówienie lub zaakceptuje dostawę Towarów.

2.2Te warunki mogą byćzmienione za pisemną zgodą E-NANNY Australia i będą miały pierwszeństwo w zakresie wszelkich niezgodności z jakimkolwiek innym dokumentem lub umową między Klientem a E-NANNY Australia, w tym, dla jasności, wszelkimi warunkami dołączonymi do dowolnego zamówienia zakupuKlient.

2.3Te warunki mają na celunależy czytać łącznie z Warunkami zamieszczonymi na stronie internetowej E-NANNY Australia.W przypadku jakichkolwiek niespójności między tymi dwoma dokumentami, pierwszeństwo mają warunki zawarte w tym dokumencie.

2.4E-NANNY Australia zachowuje prawozmiany specyfikacji bez powiadomienia zgodnie z polityką ciągłego rozwoju produktu.

2,5Klient akceptuje i potwierdza tę dostawęniektórych gatunków drewna może być od czasu do czasu ograniczone z powodu braku zasobów i okoliczności pozostających poza kontrolą E-NANNY Australia.

2.6Klient akceptuje, żewyłączną odpowiedzialność Klienta (lub agenta Klienta) za upewnienie się przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia w E-NANNY Australia, jakie szczególne standardy, wymagania lub oceny mają spełniać wszelkie Towary dostarczane przez E-NANNY Australia (w szczególnościw odniesieniu do wszelkich zastosowań, do których Towary mają być używane, lub jakiegokolwiek konkretnego wyniku końcowego, którego Klient oczekuje od Towarów), i musi powiadomić o tym E-NANNY Australia (na piśmie) podczas składania zamówienia.W żadnym wypadku E-NANNY Australia nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, jeśli dostarczone Towary okażą się później nieodpowiednie dla wyniku końcowego, który Klient stara się osiągnąć, lub nie spełniają żadnych standardów lub ocen, które Klient jest zobowiązany spełnić,z wyjątkiem sytuacji, w których można jednoznacznie stwierdzić, że dostarczone Towary nie spełniały wymagań Klienta określonych w zamówieniu Klienta.

3.Zmiana kontroli

3.1Klient przekazuje E-NANNYAustralia nie mniej niż czternaście (14) dni przed pisemnym powiadomieniem o każdej proponowanej zmianie własności Klienta i/lub jakiejkolwiek innej zmianie danych Klienta (w tym między innymi o zmianie nazwy, adresu, telefonu kontaktowego lub faksu Klientaliczby lub praktyki biznesowej).Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez E-NANNY Australia w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta niniejszej klauzuli.

4.Cena i płatność

4.1 Według wyłącznego uznania E-NANNY Australia Cena wynosi:

(a) jak wskazano na fakturze dostarczonej Klientowi przez E-NANNY Australia;lub

(b) Cena z dnia dostawy Towarów zgodnie z aktualnym cennikiem E-NANNY Australia;lub

(c) podana cena E-NANNY Australia (z zastrzeżeniem punktu 4.2), która będzie ważna przez okres wskazany w ofercie lub w inny sposób przez okres trzydziestu (30) dni.

4.2 Według wyłącznego uznania E-NANNY Australia może być wymagany bezzwrotny depozyt.

4.3 Termin płatności za Towar będący istotą, Cena będzie płatna przez Klienta w terminie/dni ustalonych przez E-NANNY Australia, którym może być:

(a) trzydzieści (30) dni od daty wystawienia faktury;

(b) data określona na fakturze lub innej formie jako data płatności;lub

(c) w przypadku braku jakiegokolwiek innego powiadomienia, data przypadająca siedem (7) dni po dacie jakiejkolwiek faktury wystawionej Klientowi przez E-NANNY Australia.

4.4 Płatności można dokonać gotówką, czekiem, czekiem bankowym, bankowością elektroniczną/on-line, kartą kredytową (plus dopłata w wysokości półtora procenta (1,5%) ceny) lubdowolną inną metodą uzgodnioną między Klientem a E-NANNY Australia.

4.5 O ile nie określono inaczej, Cena nie obejmuje podatku GST.Oprócz Ceny Klient musi zapłacić E-NANNY Australia kwotę równą dowolnemu GST E-NANNY Australia musi zapłacić za jakąkolwiek dostawę przez E-NANNY Australia na mocy niniejszej lub jakiejkolwiek innej umowy sprzedaży Towarów.Klient musi zapłacić GST, bez potrąceń lub potrąceń z jakichkolwiek innych kwot, w tym samym czasie i na tej samej podstawie, na jakiej Klient płaci Cenę.Ponadto Klient musi zapłacić wszelkie inne podatki i cła, które mogą mieć zastosowanie oprócz Ceny, chyba że są one wyraźnie uwzględnione w Cenie.

5.Dostawa towarów

5.1 Z zastrzeżeniem klauzuli 5.2, E-NANNY Australia jest odpowiedzialna za zapewnienie, że usługi rozpoczną się tak szybko, jak to możliwe po przyjęciu zamówienia.

5.2 Dostawa („Dostawa”) Towarów ma nastąpić w momencie, gdy:

(a) Klient lub wyznaczony przez Klienta przewoźnik przejmuje w posiadanie Towary pod adresem E-NANNY Australia;lub

(b) E-NANNY Australia (lub przewoźnik wyznaczony przez E-NANNY Australia) dostarcza Towary na wskazany adres Klienta, nawet jeśli Klient nie jest pod tym adresem.

5.3 Według wyłącznego uznania E-NANNY Australia koszt dostawy jest dodatkiem do Ceny.

5.4 Klient musi przyjąć dostawę przez odbiór lub odbiór Towarów, ilekroć są one oferowane do dostawy.W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie odebrać Towaru zgodnie z ustaleniami, E-NANNY Australia ma prawo do naliczenia rozsądnej opłaty za ponowną dostawę i/lub przechowywanie.

5.5 Dowolna godzina lub data podana Klientowi przez E-NANNY Australia ma charakter wyłącznie szacunkowy.Klient musi nadal przyjąć dostawę Towarów, nawet jeśli jest spóźniona, a E-NANNY Australia nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta w wyniku opóźnienia dostawy.

6.Ryzyko

6.1Ryzyko uszkodzenia lub utratyTowar przechodzi do Klienta w momencie Dostawy, a Klient musi ubezpieczyć Towary w dniu Dostawy lub przed Dostawą.

6.2Jeśli którykolwiek z Towarów jest uszkodzonylub zniszczone po dostawie, ale przed przejściem własności na Klienta, E-NANNY Australia jest uprawniona do otrzymania wszystkich wpływów z tytułu ubezpieczenia należnych za Towary.Przedstawienie niniejszych warunków przez E-NANNY Australia jest wystarczającym dowodem praw E-NANNY Australia do otrzymywania wpływów z ubezpieczenia bez potrzeby, aby jakakolwiek osoba zajmująca się E-NANNY Australia dokonywała dalszych zapytań.

7.Oświadczenie klientów

7.1Klient niniejszym zrzeka się wszelkich praw doodstąpić lub anulować umowę lub wnieść pozew o odszkodowanie lub domagać się zadośćuczynienia wynikającego z nieumyślnego wprowadzenia w błąd przez dowolnego pracownika lub agenta E-NANNY Australia, a Klient przyjmuje do wiadomości, że kupuje Towary opierając się wyłącznie na własnych umiejętnościach iwyroku i że firma E-NANNY Australia nie będzie związana ani odpowiedzialna za jakiekolwiek warunki, warunki, oświadczenia lub gwarancje inne niż gwarancja udzielona przez Producenta, która to gwarancja jest osobista dla Klienta i nie może być przeniesiona na żadnego kolejnego Klienta.

8.Wady, gwarancje i zwroty, ustawa o konkurencji i konsumentach 2010 (CCA)

8.1 Klient musi sprawdzić Towary przy dostawie i musi w ciągu siedmiu (7) dni od dostawy powiadomić E-NANNY Australia na piśmie o wszelkich ewidentnych wadach/uszkodzeniach, brakach ilościowych lub nieprzestrzeganiuopis lub cytat.Klient musi powiadomić o wszelkich innych rzekomych wadach Towarów tak szybko, jak to możliwe po ujawnieniu się takiej wady.Po takim powiadomieniu Klient musi zezwolić E-NANNY Australia na kontrolę Towarów.

8.2 Zgodnie z obowiązującym prawem stanowym, terytorialnym i wspólnotowym (w tym bez ograniczeń CCA) niektóre ustawowe dorozumiane gwarancje i gwarancje (w tym między innymi gwarancje ustawowe na mocy CCA) mogą być dorozumiane w niniejszych warunkachi warunki (Gwarancje niewykluczone).

8.3 E-NANNY Australia przyjmuje do wiadomości, że żadne z postanowień niniejszych warunków nie ma na celu modyfikacji ani wyłączenia Gwarancji Niewyłączonych.

8.4.jakość lub przydatność Towarów.Odpowiedzialność E-NANNY Australia w związku z tymi gwarancjami jest ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

8.5 Jeśli Klient jest konsumentem w rozumieniu CCA, odpowiedzialność E-NANNY Australia jest ograniczona do zakresu dozwolonego w sekcji 64A Załącznika 2.

8.6 Jeśli firma E-NANNY Australia jest zobowiązana do wymiany Towarów na mocy niniejszej klauzuli lub CCA, ale nie jest w stanie tego zrobić, E-NANNY Australia może zwrócić wszelkie pieniądze zapłacone przez Klienta za Towary.

8.7 Jeśli Klient nie jest konsumentem w rozumieniu CCA, odpowiedzialność E-NANNY Australia za jakąkolwiek wadę lub uszkodzenie Towaru wynosi:

(a)ograniczone do wartości jakiejkolwiek wyraźnej gwarancji lub karty gwarancyjnej dostarczonej Klientowi przez E-NANNY Australia według wyłącznego uznania E-NANNY Australia;

(b) ograniczona do jakiejkolwiek gwarancji, do której przysługuje E-NANNY Australia, jeśli E-NANNY Australia nie wyprodukowała Towarów;

(c) w przeciwnym razie zanegowane bezwzględnie.

8.8 Z zastrzeżeniem tego punktu 13, zwroty będą przyjmowane tylko pod warunkiem, że:

(a) Klient przestrzegał postanowień punktu 13.1;i

(b) E-NANNY Australia zgodziła się, że Towary są wadliwe;i

(c)Towary są zwracane w rozsądnym terminie na koszt Klienta (jeśli koszt ten nie jest znaczący);i

(d) Towary są zwracane w stanie jak najbardziej zbliżonym do stanu, w jakim zostały dostarczone.

8.9 Niezależnie od klauzul 13.1 do 13.8, ale z zastrzeżeniem CCA, E-NANNY Australia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub szkody, które mogą być spowodowane lub częściowo spowodowane przez lub wynikać z:

(a) Klient niewłaściwie utrzymuje lub przechowuje jakiekolwiek Towary;

(b) Klient używający Towarów do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane;

(c) Klient kontynuujący korzystanie z jakichkolwiek Towarów po tym, jak jakakolwiek wada stała się widoczna lub powinna była stać się widoczna dla rozsądnego operatora lub użytkownika;

(d) Klient nie postępuje zgodnie z instrukcjami lub wytycznymi dostarczonymi przez E-NANNY Australia;

(e) uczciwe zużycie, każdy wypadek lub działanie Boże.

8.10 E-NANNY Australia może według własnego uznania przyjąć do zwrotu niewadliwe Towary, w którym to przypadku E-NANNY Australia może zażądać od Klienta uiszczenia opłat manipulacyjnych w wysokości do dwudziestu procent (20%)wartość zwróconych Towarów plus wszelkie koszty transportu.

8.11 Niezależnie od postanowień zawartych w tej klauzuli, jeśli prawo wymaga od E-NANNY Australia przyjęcia zwrotu, wówczas E-NANNY Australia zaakceptuje zwrot tylko na warunkach nałożonych przez to prawo.

9.Własność intelektualna

9.1 Jeżeli firma E-NANNY Australia zaprojektowała, narysowała lub opracowała Towary dla Klienta, prawa autorskie do wszelkich projektów, rysunków i dokumentów pozostają własnością E-NANNY Australia.

9.2 Klient gwarantuje, że wszystkie projekty, specyfikacje lub instrukcje przekazane E-NANNY Australia nie spowodują naruszenia przez E-NANNY Australia żadnego patentu, zarejestrowanego wzoru lub znaku towarowego w ramach realizacji zamówienia Klienta iKlient zgadza się zwolnić E-NANNY Australia z odpowiedzialności za wszelkie działania podjęte przez stronę trzecią przeciwko E-NANNY Australia w związku z takim naruszeniem.

9.3 Klient zgadza się, że firma E-NANNY Australia może (bez żadnych kosztów) wykorzystywać do celów marketingowych lub udziału w konkursie wszelkie dokumenty, projekty, rysunki lub Towary utworzone przez firmę E-NANNY Australiadla Klienta.

10.Anulowanie

10.1E-NANNY Australia może anulować dowolneumowy, do której mają zastosowanie niniejsze warunki, lub anulować dostawę Towarów w dowolnym momencie przed dostarczeniem Towarów poprzez pisemne powiadomienie Klienta.Po przekazaniu takiego zawiadomienia E-NANNY Australia zwróci Klientowi wszelkie pieniądze zapłacone przez Klienta za Towary.E-NANNY Australia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego anulowania.

10.2W przypadku anulowania przez Klientadostawa Towarów Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione (bezpośrednio lub pośrednio) przez E-NANNY Australia w wyniku bezpośredniego anulowania (w tym między innymi utratę zysków).

10.3Anulowanie zamówień na towaryspecyfikacje Klienta lub w przypadku pozycji nie znajdujących się na liście magazynowej z pewnością nie będą akceptowane po rozpoczęciu produkcji lub złożeniu zamówienia.